Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Αγωνιστικός Δόλιχος Δρόμος - Ισσωρία Άρτεμις